vvb 't Kleine Hout
Home
Nieuws
Over de vereniging
Bestuur en Contact
JALV docs
Jaarverslagen
Inbraak- brand prev.
Energietr./Onderhoud
YouTube TV & foto'sJALV 2021

Vanwege de aanhoudende Covid-19 pandemie, en het gezien het feit, dat samenkomsten van groepen in een binnenruimte voorlopig niet zijn toegestaan, heeft het bestuur besloten de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 2021 schriftelijk per email te gaan verzorgen. Per email hebben alle leden op vrijdag, 21 mei 2021 het volgede bericht ontvangen:

 

Hierbij de AGENDA en de invulling van de items:


1 - Notulen JALV 2020

Geen JALV in 2020, dus ook geen notulen. In het Jaarverslag 2020 heeft het bestuur verantwoording afgelegd aan de leden over het gevoerde beleid. 

 

2 - Financiële zaken / financieel jaarverslag 2020:

Ook vanwege de Corona beperkingen heeft de kascommissie, bestaande uit Wilma Nusselder, Bas van Nugteren en Bas Muijs, dit jaar de controle van de boekhouding telefonisch/schriftelijk uitgevoerd. Op 20 mei jl is het jaarverslag (zie downloads hieronder) goedgekeurd en ondertekend.

Toelichting hierop door penningmeester Bert Trumpie:

 

"Ook dit jaar was het weer goed om te zien dat iedereen zijn contributie voor 2020 heeft betaald. Het zal de oplettende lezer zijn opgevallen dat er een ‘tekort’ is ontstaan met de sedum actie (de dakjes van de schuurtjes bekleed met sedum). Dat tekort was ontstaan doordat er extra grind werd aangeschaft. De kosten van dat grind zijn voorgeschoten door de vereniging en e.e.a. is verrekend met het uitkeren van de subsidie eerder dit jaar 2021.

Het is bovendien wellicht opgevallen dat de spaarrekening sterk is teruggelopen. Dat komt omdat het vrijwel geen zin meer heeft om te sparen, doordat de rente vrijwel tot nul is gereduceerd. Door het (gedeeltelijk) overhevelen van de spaarrente naar de rekening courant kon bijvoorbeeld de vervanging van de achterpadverlichting worden bekostigd"

  

Bas Muijs heeft nu 3x deelgenomen aan de kascommissie en het was dus nu de laatste keer. Bas wordt hartelijk bedankt voor zijn bijdragen! 

Het bestuur stelt voor als nieuw kascommissielid: Nelleke Snijder (ADS 20).

 

3 - Ingekomen stukken:

Geen ingekomen stukken.

 

4 - Samenstelling bestuur en Rooster van aftreden:

 

Rooster van aftreden

2020

2021

2022

Paul Buijtelaar - voorzitter

X

 

 

Frances vd Water - secretaris

X

 

 

Bert Trumpie - penningmeester

 

X

 

Joke Bianchi - plv. secretaris

 

 

X

Ron d Bock - plv. voorzitter

X

 

 

 

Bert Trumpie, de penningmeester is aftredend en herkiesbaar

 

5 - Bestuursmededelingen:

Het jaar 2021 begon niet goed. Natuurlijk de Lockdown die de maatschappij toen (en nog steeds) verlamde, maar vooral het trieste nieuws van het overlijden in januari van Jan de Jong (ALP37) en Joris Prins (ABL 25)

Wij wensen de families van Jan en Joris veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

 

Het bestuur heeft middels een nieuwsbrief d.d. 18 februari mededelingen gedaan over de verkeerssituatie op de Escamplaan en is een actie gestart voor deelname aan een "Schuifpui vervanging"project. Het ging om de vervanging van de originele schuifpui daterend uit 1985. 

20 bewoners nemen nu hieraan deel; de nieuwe schuifpuien zullen komende tijd worden geplaatst door de leverancier 4Star Windows.

 

Op dit moment overweegt het bestuur ook nog een actie te starten voor het vervangen van het in de woningen nog originele dubbele glas voor HR++ glas. Bij een aantal woningen is dit al gedaan of wordt op korte termijn gedaan. Nader bericht volgt.

 

In deze nieuwsbrief is ook melding gedaan van het feit, dat alle armaturen van de achterpadverlichting zijn vervangen. Onze dank gaat uit naar Bert van Eck, Bernd Rademacher, Richard van der Kooij en Henk Palfenier, die Ron de Bock en Paul hebben geholpen met het uitvoeren van deze werkzaamheden. Nu dus meer lichtopbrengst en 50% minder energieverbruik (van 11 watt naar 5 watt per lamp).

 

Parkeren

Nadat ‘betaald parkeren’ is ingevoerd in een groter deel van de Mensenrechtenbuurt, is de parkeerdruk bij ons sterk toegenomen. De parkeerproblemen bij de "Schoone Ley" zorgen voor extra parkeerdruk.  

 

Inbraken / inbraakpreventie:

Gelukkig geen inbraken of inbraakpogingen meer sinds januari 2020!

De Buurtpreventie App is per 1 januari 2021 veranderd in een Buurtapp. Eind van dit jaar wordt dit geëvalueerd! (zie jaarverslag 2020). 

Maandelijks is er overleg tussen de Politie Loosduinen en de WhatsApp-groep beheerders en de BIT-Teams. Van dit overleg ontvangen alle leden een verslag per email. 

 

Bladeren uit de dakgoot actie:

Zal ook in het najaar worden opgestart. In 2020 waren er 32 deelnemers

 

Nijkamphoeve

Ook deze buurtboerderij heeft te maken met de beperkingen van de Corona pandemie, dus was lange tijd helaas gesloten!  Per 19 mei 2021 is de boerderij weer deels open gesteld!

Onze vereniging blijft sponsor en zal dus ook de nieuwsbrieven naar u blijven doorsturen.

Als u deze niet meer wil ontvangen, svp niet afmelden bij de Nijkamphoeve maar middels email bij onze vereniging (vvb@kleinehout.nl)

  

Borrel!

Hoogtepunt van een JALV is toch altijd weer de gezellige borrel na afloop. Wel, deze gaan wij niet via internet doen maar gewoon, net als vorig jaar, met een gezellige “1,5 meter Zomerborrel”  in de Duikerstraat.

Datum: zaterdag, 10 juli, ca.16.00 uur (wel onder voorbehoud van de Corona situatie op dat moment). Nader bericht volgt.

 

Tot slot - de rondvraag:

Vragen en opmerkingen over het hierboven genoemde of in het algemeen  kunt u tot 10 juni a.s. per email (vvb@kleinehout.nl) aan het bestuur richten. De vragen en antwoorden hierop zullen wij aan alle leden rapporteren.

 

Update 28 juni 2021: Er zijn geen vragen of opmerkingen over de JALV binnen gekomen, dus hiermede is de JALV 2021 afgesloten.

 

En hopelijk in 2022 weer een normale Ledenvergadering in het Verpleeghuis Houtwijk!

 

 

Namens het bestuur: 

Frances van de Water - Joke Bianchi - Bert Trumpie - Ron de Bock en Paul Buijtelaar

 
 
 
 


JALV 2020

Gepland voor 24 maart 2020, maar vanwege de Corona lockdown ook in het najaar helaas helemaal geen jaarvergdering in 2020.

In het Jaarverslag 2020 heeft het bestuur verantwoording afgelegd aan de leden over het gevoerde beleid. 


Notulen van de JALV 26 maart 2019
Download

 Notulen van de JALV 18 maart 2015

Download

 Notulen van de JALV 15 maart 2016

Download

Notuten van de JALV 14 maart 2017

Download

Notulen van de JALV  27 maart 2018

Download  


JAARREKENING 2015

Download

JAARREKENING 2016

Download

JAARREKENING 2017
Download

JAARREKENING 2018

Download

JAARREKEKNING 2019

Download

Jaarrekening 2020

Download

 

 


 

 

 

 | vvb@kleinehout.nl